THIS PRESS RELEASE AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN, IS RESTRICTED AND IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART , DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE SAME WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

Leiden, 21 november 2016: Biofarmaceutische onderneming Pharming Group N.V. (EURONEXT: PHARM) (“De Onderneming”) maakt de financieringsplannen bekend voor het afronden van de terugkoop van de Noord-Amerikaanse rechten van RUCONEST® van Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX: VRX) (“Valeant”), zoals aangekondigd op 9 augustus 2016.

Hoofdpunten

 • 1 voor 7 claimemissie van 58.943.624 aandelen voor circa €12,1 miljoen aan bestaande aandeelhouders.
 • Raad van Bestuur gaat al hun rechten op inschrijving onder de claimemissie uitoefenen.
 • Nieuwe lening van US$40 miljoen (circa €36 miljoen) van bestaande kredietverstrekker Silicon Valley Bank en van Kreos Capital V (UK) Ltd Fund.
 • Alle resterende financieringen in twee nieuwe converteerbare obligatieleningen tegen een premie van tussen 25% en 32% ten opzichte van de 20 dagen volume gewogen gemiddelde prijs (“VWAP”).
 • Totaal bijeen te brengen bedrag met alle financieringsinstrumenten €111,8 miljoen, resulterend in €85,0 miljoen na transactiekosten, fees en aflossing van de bestaande schuld van US$17 miljoen (€16,2 miljoen).
 • De netto opbrengst (€85 miljoen) wordt aangewend voor de terugkoop van de Noord-Amerikaanse rechten voor RUCONEST  voor US$60 miljoen (€56,7 miljoen) en een totaal van €28,3 miljoen voor de aanvullende marketing en verkoopinvesteringen voor RUCONEST zowel in de VS als in de EU.
 • Totaal aantal nu uit te geven aandelen blijft beperkt tot 58.943.624

 Pharming maakt bekend overeenstemming te hebben bereikt met investeerders over een reeks van financieringstransacties, die, na afronding, bruto €111,7 miljoen bijeen zullen brengen, ofwel €85,3 miljoen na betaling van transactiekosten en aflossing van bestaande leningen. Dit samenstel van financieringstransacties stelt de Onderneming in staat de  directe betaling van $60 miljoen aan Valeant Pharmaceuticals International, Inc. te voldoen en de terugkoop van de Noord-Amerikaanse verkooprechten van RUCONEST® af te ronden. Dit staat los van de toekomstige zichzelf financierende op verkopen gebaseerde mijlpaal betalingen van maximaal US$65 miljoen aan Valeant.

De huidige financiering zal bijdragen aan de verdere versnelling van de verkoop van RUCONEST® in de VS. De aankoop transactie zal worden afgerond zodra voldoende van de instrumenten zijn afgesloten om dit te bewerkstelligen. Dit wordt momenteel verwacht voordat de claimemissie is afgerond.

Vier onderdelen in de financiering

De financiering omvat vier elementen, die hierna verder worden omschreven. Met uitzondering van de claimemissie, zijn de voorwaarden zoals hierna gemeld onderhevig aan mogelijk laatste wijzigingen als de volledige documentatie is voltooid. Deze omschrijvingen tonen de voorwaarden waarop momenteel overeenstemming is bereikt. De elementen van de financiering zijn:

 

 1. Een nieuwe 8% lening van $40 miljoen (€37,7 miljoen) (of €35,9 miljoen na aftrek van kosten en liquiditeitsinhoudingen) van bestaande kredietverstrekker Silicon Valley Bank en nieuwe kredietverstrekker Kreos Capital V (UK) Ltd. De bestaande lening van Silicon Valley Bank en Oxford Finance LLC zal worden afgelost overeenkomstig de voorwaarden van deze lening.
 2. Een Claimemissie van aandelen die bestaande aandeelhouders in de gelegenheid stelt om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel voor elke zeven aandelen die zij houden op de registratiedatum, naar verwachting 22 november 2016, tegen een prijs van €0,205 per aandeel (de “Rights-prijs”), vertegenwoordigende een discount van 10% ten opzichte van de 20 dagen volume gewogen gemiddelde prijs (“VWAP”) tot 18 november 2016, de laatste werkdag voorafgaand aan de verwachte goedkeuring van de het prospectus, van €0,227. De claimemissie zal naar verwachting circa €12,1 miljoen (€11,3 miljoen na aftrek van kosten) opbrengen, als alle rechten worden uitgeoefend. Investeerders hebben blijk gegeven de Claimemissie te zullen ondersteunen door het verkrijgen van aandelen voor zover bestaande aandeelhouders hun rechten aan het eind van de uitoefenperiode niet hebben uitgeoefend.
 3. Een 5 jarige aflosbare converteerbare obligatielening (de “Gewone Obligatielening), die circa €17,0 miljoen (€16,2 miljoen na aftrek van kosten) zal opleveren als alle huidige potentiële investeerders die concrete interesse hebben getoond hun toewijzing zullen opnemen. De Gewone Obligatielening is converteerbaar in aandelen tegen een prijs van €0.284 (de “Conversieprijs”), vertegenwoordigende een premie van 25% ten opzichte van de VWAP en een premie van 38,5% ten opzichte van de Rights-prijs. De rente per jaar op de Gewone Obligatielening bedraagt 8,5%. Houders van de Gewone Obligatielening ontvangen daarnaast warrants rechtgevend op aandelen Pharming tegen een uitoefenprijs overeenkomend met de Conversieprijs.
 4. Een 18 maanden nul procent rente aflosbare converteerbare obligatielening (de “Aflosbare Obligatielening”) die naar verwachting circa €45,0 miljoen (€37,8 miljoen na aftrek van kosten) zal opleveren als alle huidige potentiële investeerders die concrete interesse hebben getoond hun toewijzing zullen opnemen. De Onderneming heeft een niet- bindende term sheet getekend met een belangrijke investeerder voor de maandelijks Aflosbare Obligatielening. Er is hiervoor verder voldoende interesse, alhoewel de voorwaarden kunnen wijzigen voorafgaand aan de uitgifte. De Aflosbare Obligatielening is momenteel converteerbaar in aandelen tegen een prijs van €0,30, vertegenwoordigende een premie van 32% ten opzichte van de VWAP en een premie van 46% ten opzichte van de Rights-prijs. De Aflosbare Obligatielening zal worden afgelost door De Onderneming in 16 gelijke maandelijkse termijnen, naar keuze van De Onderneming in contanten of in aandelen, startend twee maanden na afronding van de Aflosbare Obligatielening. Na de eerste twee maanden zonder aflossingen dienen de eerste drie termijnen volledig in contanten te worden betaald. Houders van de Aflosbare Obligatielening ontvangen daarnaast warrants rechtgevend op aandelen Pharming tegen een uitoefenprijs overeenkomend met de Conversieprijs.

Het totaalresultaat van de Claimemissie, de nieuwe geldleningen en de Converteerbare Obligatieleningen, als de huidige voorwaarden uiteindelijk worden bevestigd, is dat De Onderneming 58.943.624 nieuwe aandelen zal uitgeven, en de rest van het maatschappelijk kapitaal zal reserveren voor de conversie van de Obligaties en de uitoefening van de warrants. Daar het saldo van beschikbare maatschappelijk kapitaal niet geheel voldoende is om levering te garanderen in het onwaarschijnlijke geval dat alle warrants, opties en converteerbare obligaties worden geconverteerd direct na de transactie, heeft de Raad van Bestuur beloofd al haar nog niet uitgeoefende opties en warrants voor deze levering door De Onderneming ter beschikking te stellen. De Raad van Bestuur zal op geen enkele wijze voordeel trekken uit deze belofte.

Sijmen de Vries, CEO of Pharming zegt over de financiering:

“Ik ben zeer verheugd te kunnen bevestigen dat we, behoudens de definitieve documentatie, met kwalitatief hoogstaande investeerders goede voorwaarden hebben weten zeker te stellen voor de nieuwe financieringsinstrumenten. Deze investeerders kijken uit naar ondersteuning op de langere termijn van Pharming in haar nieuwe groeifase. Als beloofd bieden we alle nieuwe aandelen eerst aan aan bestaande aandeelhouders. Ik heb daarnaast met mijn collega’s binnen de Raad van Bestuur de intentie om voor al onze toewijzingsrechten in te schrijven voor de nieuwe aandelen. Hiermee zullen we zelf als management een belang krijgen in onze eigen onderneming die nu een bijzonder opwindende en naar verwachting succesvolle groeifase in gaat na afronding van de voor Pharming transformerende terugkoop van rechten.”

  Over de Gewone Obligatielening

De conceptvoorwaarden voor de Gewone Obligatielening zijn als volgt. De Gewone Obligaties hebben een looptijd van vijf jaar, tenzij eerder geconverteerd of afgelost en hebben een vaste coupon van 8,5% per jaar (halfjaarlijks betaalbaar). Deze is afhankelijk van de keuze van de houder converteerbaar gedurende de uitoefenperiode, die naar verwachting aanvangt kort na uitgifte en zal eindigen kort voor de vervaldatum na vijf jaar, in 58.859.154 aandelen tegen een conversieprijs van €0.284 per aandeel, een prijs vertegenwoordigende een premie van 25% ten opzichte van de VWAP of 38,5% ten opzichte van de Rights-prijs. De Gewone Obligaties zijn naar keuze van De Onderneming tegen de nominale waarde aflosbaar na drie jaar, als de volume gewogen gemiddelde prijs van de aandelen op dat moment boven de prijs is, wat betekent dat de Gewone Obligaties, indien geconverteerd in aandelen, 30% meer waard zijn dan haar nominale waarde. De houders kunnen ervoor kiezen hun Gewone Obligaties te converteren. De houders kunnen aflossing a pari verzoeken van alle niet afgeloste of niet geconverteerde Obligaties na afloop van de looptijd van vijf jaar. De Gewone Obligaties zijn niet gegarandeerd, noch verzekerd. De houders van Gewone Obligaties ontvangen 20% warrantdekking in de 2016 Warrants, wat hen het recht geeft om in te schrijven op 11.971,831 aandelen tegen een warrant-uitoefenprijs van €0,284, dat is de prijs met een premie van 25% ten opzichte van de VWAP, of 38,5% ten opzichte van de uitgifteprijs.

Over de Aflosbare Obligaties

De Onderneming heeft een termsheet getekend met een Belangrijke investeerder die alle maandelijks Aflosbare Obligaties overneemt tegen de volgende voorwaarden. De Aflosbare Obligaties hebben een looptijd van 18 maanden, zonder coupon, alhoewel er bij afronding van de deal een fee betaald dient worden van €5,0 miljoen aan de houders die de Obligaties opnemen. De Obligaties zijn converteerbaar naar keuze van de houder binnen 18 maanden na uitgifte tegen een conversieprijs die het laagste is van een premie van 35% ten opzichte van de 20 dagen volume gewogen gemiddelde prijs of €0,300 bij closing van de Aflosbare Obligatielening. Dit betekent vandaag bij €0,300, vertegenwoordigende een premie van 32% ten opzichte van de VWAP of 46% ten opzichte van de Uitgifteprijs.

De Onderneming zal na twee maanden beginnen met aflossing van de Aflosbare Obligaties in 16 gelijke termijnen, naar voorkeur van De Onderneming in aandelen of in contanten, alhoewel de eerste drie termijnen alleen in contanten zullen plaatsvinden. Aangezien het aantal aandelen dat volgens berekening benodigd is voor iedere maandelijkse aflossing afhangt van de koers van het aandeel in de 20 dagen voorafgaand aan deze berekening, is het mogelijk dat in sommige gevallen meer aandelen zullen worden uitgegeven voor een dergelijke betaling dan het aantal aandelen waarin de Aflosbare Obligatie die wordt afgelost zou converteren. Dit zou het verwaterende effect van een dergelijke betaling versterken. Dit wordt echter gecompenseerd door het niet hoeven uitgeven van de aandelen waarin zo’n portie zou worden geconverteerd en ook door ieder bedrag aan aflossingen die in contanten wordt gedaan.  Het maximum aflossingsbedrag in cash (anders dan voor een vroege betaling) is gemaximeerd op 70% van de gehele faciliteit. Dit betekent dat het minimale aantal van de Aflosbare Obligaties dat dient te worden terugbetaald in aandelen €13,5 miljoen bedraagt, wat terugbetalingen in aandelen zou betekenen van in totaal 60.267.857 aandelen tegen een theoretische ex-Rights prijs (TERP) voor een Pharming aandeel direct naar de Claimemissie van €0,224.

Dit in vergelijking  met een volledige conversie van de Aflosbare Obligaties in aandelen tegen de €0,300 conversieprijs van 150.000.000 aandelen. Na de eerste 2 maanden zonder aflossingen, dienen de eerste 3 aflossingen betaald te worden volledig in contanten. Dit beperkt het effect van een volledige conversie van de Aflosbare Obligaties van 150.000.000 aandelen tot 121.875.000 aandelen.

De Aflosbare Obligaties zijn ook aflosbaar in contanten naar keuze door De Onderneming binnen de duur van 18 maanden. De premie varieert tussen 10% en 25%, afhankelijk van hoeveel van de Aflosbare Obligaties reeds zijn betaald in aandelen. De Aflosbare Obligaties zijn niet gegarandeerd, noch verzekerd en komen na zowel de Bankschuld als de Gewone Obligaties. De houders van Aflosbare Obligaties ontvangen een 40% warrantdekking over de 2016 Warrants, die hen recht geeft op inschrijving voor 63.380.282 aandelen tegen een warrant-uitoefenprijs van €0,284, dat is de prijs vertegenwoordigend een premie van 25% ten opzichte van de VWAP of 38,5% ten opzichte van de Uitgifteprijs.

Over de Nieuwe Leningsfaciliteit

De nieuwe leningsfaciliteit wordt naar verwachting ter beschikking gesteld door Kreos Capital V (UK) Ltd. en Silicon Valley Bank (De Nieuwe Kredietverstrekkers). De Onderneming heeft met deze partijen een term sheet getekend tegen nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden als voor de huidige Leningen. Volgens de algemene voorwaarden van de nieuwe leningsfaciliteit zullen de Nieuwe Kredietverstrekkers een US$40 miljoen (ongeveer €37,7 miljoen) gegarandeerde lening verstrekken, aflosbaar in 42 maanden met een 8% vaste rente per jaar. Gedurende de eerste 12 maanden van de lening wordt alleen rente betaald, gevolgd door maandelijkse aflossing van het uitstaande hoofdbedrag volgens een 30 maanden afbetalingsschema.

Als vergoeding voor de nieuwe leningsfaciliteit ontvangen de Nieuwe Kredietverstrekkers of de aan hen gelieerde ondernemingen een 10% warrantdekking (i.e. warrants voor de verkrijging van 12.933.431 aandelen tegen een conversieprijs van €0,284, een prijs vertegenwoordigende een premie van 25 ten opzichte van de VWAP of 38,5% ten opzichte van de Uitgifteprijs) alsmede een finale betaling bij het einde van de looptijd (juni 2020) van 9% over de hoofdsom.

De Nieuwe Kredietverstrekkers ontvangen een eerste rangschikking voor alle activa, inclusief intellectueel eigendom van de Groep. Voorwaarde voor het afsluiten van de Nieuwe Leningsfaciliteit is dat minimaal voor €40 miljoen eigen vermogen en converteerbare schuld wordt vergaard, het due diligence-onderzoek gunstig wordt afgerond door de Nieuwe Kredietverstrekkers, er geen schending van verklaringen en garanties plaatsvinden door Pharming en alle benodigde documentatie door partijen wordt uitgevoerd.

De Nieuwe Kredietverstrekkers en de houders van de Gewone Obligaties en Aflosbare Obligaties ontvangen allen warrants tegen identieke voorwaarden (de 2016 Warrants). De 2016 Warrants zullen uitoefenbaar worden voor een periode van vijf jaar vanaf de afwikkelingsdatum van de Claimemissie en tegen een uitoefenprijs van €0,284, gelijk aan een premie van 25,0% boven de VWAP, of 38,5% boven de Rights-prijs. De uitoefenprijs van de 2016 Warrants zal worden aangepast ingeval van een kwestie die de algemene voorwaarden van de aandelen verandert, zoals onderverdeling of samenvoeging van aandelen, voor het weerspiegelen van de waarde van de originele warrant onmiddellijk voorafgaand aan een dergelijke kwestie.

 Over het Prospectus

Een volledig prospectus voor de Claimemissie, inclusief additionele informatie over alle instrumenten, alsook informatie over De Onderneming, De Bieding en de activiteiten, zal worden gepubliceerd na goedkeuring door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onder voorbehoud van die goedkeuring heeft De Onderneming een voorlopig tijdschema opgesteld voor de Claimemissie:

________________________________________________________________________________________

Registratiedatum                                                                     Onmiddellijk na het sluiten van de handel op Euronext Amsterdam om 17:40 op 22 november 2016

Ex-rechten handel in de aandelen vangt aan                          09:00 CET op 23 november 2016

Uitoefenperiode vangt aan 
                                                09:00 CET op 23 november 2016

Handel in claimrechten vangt aan                                           09:00 CET on 23 november 2016

Handel in claimrechten stopt                                                  17:40 CET op 29 november 2016

Einde uitoefenperiode                                                             17:40 CET op 30 november 2016

Toewijzing van Nieuwe aandelen
                                        Naar verwachting op 2 december 2016

Uitgifte van, betaling voor en levering van

de Nieuwe aandelen (inclusief de Romp-aandelen)                Naar verwachting op 6 december 2016

(Afwikkeldatum) en aanvang handel in de Nieuwe aandelen

Het prospectus bevat een nieuw gedetailleerd pro-forma overzicht in overeenstemming met de regels van de Prospectus-richtlijn. Dit overzicht is gebaseerd op een meer gedetailleerde versie van de Q3 verkorte geconsolideerde Verlies- en Winstrekening, vervaardigd onder IAS 34 ten behoeve van referentie-informatie. Deze vorm van het Q3 verslag is vandaag gepubliceerd op Pharmings website onder Public Reports in de Shareholder section van Investors and Media.

Het pro-forma overzicht toont een aangepaste blik op de transactie als een hypothetische situatie (maar niet identiek) ten opzichte van de pro-forma informatie gepresenteerd in elk van Pharmings persberichten over de transactie op 9 augustus en de laatste twee financiële rapportages op 3 oktober 2016 (8 maanden rapport tot en met 31 augustus) en 27 oktober 2016 (Q3 rapport 2016). De verschillen houden voornamelijk verband met de verandering van de boekhoudkundige behandeling van de deal van een activatransactie naar een business combinatie, plus wijzigingen verband houdende met meer accurate kosteninformatie en de financiële structuur op basis van de laatste voorwaarden.

Belangrijke Informatie

Dit bericht is een vertaling van het originele engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het originele engelstalige persbericht als leidend.

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde biofarmaceutische onderneming gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten voor de veilige en effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en ziekten waarvoor nog geen therapieën voorhanden zijn.

Pharmings leidende medicijn RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinant (DNA waarin een stukje menselijk DNA dat codeert voor het geneesmiddel, is ingelast) humane C1 esterase remmer, die is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met aanvallen van acuut erfelijk angio-oedeem in Europa, de Verenigde Staten, Israël en Zuid- Korea. In andere gebieden waar het nog geen marketingautorisatie heeft ontvangen is het medicijn is beschikbaar op ‘named-patient’ basis via het Global Access Programme (GAP) van (HAEi) de internationale patiëntenorganisatie (het HAEi- GAP).

RUCONEST® wordt door Pharming zelf verkocht in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Luxemburg, Marokko, Nederland, Oman, Oostenrijk, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en Jemen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de overige EU-landen en in Azerbeidzjan, Wit Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en de Oekraïne.

RUCONEST® wordt in de Verenigde Staten gedistribueerd door een dochteronderneming van Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX/TSX: VRX), na de overname door Valeant van Salix Pharmaceuticals, Ltd.

RUCONEST® wordt in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela gedistribueerd door Cytobioteck.

RUCONEST® wordt in Zuid Korea gedistribueerd door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

Met RUCONEST® vond dit jaar een fase II gerandomiseerde, dubbel blind placebo-gecontroleerde studie plaats voor de preventieve behandeling van angio-oedeem aanvallen als gevolg van erfelijk angio-oedeem.

RUCONEST® wordt ook onderzocht in een fase II klinische studie voor de behandeling van acute aanvallen van angio-oedeem ten gevolge van erfelijk angio-oedeem bij kinderen van 2-13 jaar. Bovendien wordt de toepassing van het medicijn onderzocht voor de behandeling van andere ziektebeelden.

Pharmings technologieplatform omvat een uniek, in overeenstemming met GMP-maatstaven, gevalideerd proces voor de productie van pure recombinant humane eiwitten. Het heeft aangetoond industriële hoeveelheden van kwalitatief hoogwaardige recombinant humane eiwitten te kunnen produceren op een meer economische en minder immunogene wijze dan de gangbare op cell-line gebaseerde methoden.

Momenteel worden targets voor een enzymvervangingstherapie voor de ziekten van Pompe en Fabry geoptimaliseerd. Verder bevinden andere kandidaat-medicijnen zich in een vroege fase van ontwikkeling.

Pharming is een langdurig samenwerkingsverband aangegaan met de Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (“SIPI”), onderdeel van de Sinopharm Group (China), voor de gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe medicijnen, te beginnen met een recombinant humane Factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. De preklinische ontwikkeling en productie zal volgens wereldwijde standaarden bij SIPI plaatsvinden. De klinische ontwikkeling zal gemeenschappelijk plaatsvinden, waarbij iedere partner de kosten voor de respectievelijke geografische gebieden voor haar rekening zal nemen.

Pharming verklaart dat Nederland ‘Lidstaat van Herkomst’ is overeenkomstig het geamendeerde artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het Financieel Toezicht

Bezoek voor meer informatie de website van Pharming: www.pharming.com

 

Forward-looking Statements

This press release of Pharming Group N.V. and its subsidiaries (“Pharming”, the “Company” or the “Group”) may contain forward-looking statements including without limitation those regarding Pharming’s financial projections, market expectations, developments, partnerships, plans, strategies and capital expenditures.

The Company cautions that such forward-looking statements may involve certain risks and uncertainties, and actual results may differ. Risks and uncertainties include without limitation the effect of competitive, political and economic factors, legal claims, the Company’s ability to protect intellectual property, fluctuations in exchange and interest rates, changes in taxation laws or rates, changes in legislation or accountancy practices and the Company’s ability to identify, develop and successfully commercialize new products, markets or technologies.

As a result, the Company’s actual performance, position and financial results and statements may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in such forward-looking statements. The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements or information, which should be taken as of their respective dates of issue, unless required by laws or regulations.

The distribution of this announcement in jurisdictions other than the Netherlands may be affected by the laws of relevant jurisdictions. Therefore any persons who are subject to the laws of any jurisdiction other than the Netherlands will need to inform themselves about, and observe any applicable requirements. Investors will need to base their investment decision on the prospectus and particularly the risk factors as described in the prospectus that the Company will publish in connection with the rights issue. When made generally available, copies of the prospectus may be obtained at no cost from the Company or through the website of the Company, subject to certain regulatory restrictions.

This announcement is for information purposes only and shall not constitute an offer to buy, sell, issue or subscribe for, or the solicitation of an offer to buy, sell, issue, or subscribe for, any securities in the Company or any other entity. Any such offer pursuant to the proposed rights issue will be made solely by means of a prospectus to be published in due course and any supplement or amendment thereto and any acquisition of securities in the Company should be made solely on the basis of the information contained in such prospectus.

Neither this announcement nor any copy of it may be taken or transmitted, published or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in, into or from the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States of America (the “United States” or the “US”)), Australia, Canada, Japan or the Republic of South Africa or transmitted, distributed to, or sent by, any national or resident or citizen of any such countries or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant securities laws of such jurisdiction (each a “Restricted Jurisdiction”). Any failure to comply with this restriction may constitute a violation of United States, Australian, Canadian,  Japanese or South African securities laws.

The securities mentioned in this announcement have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933 (as amended) (the “US Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.  No public offer of the shares is being made in the United States and the information contained herein does not constitute an offering of securities for sale in the United States. 

This announcement is directed only at persons whose ordinary activities involve them in acquiring, holding, managing and disposing of investments (as principal or agent) for the purposes of their business and who have professional experience in matters relating to investments and are: (i) if in a member state of the European Economic Area, qualified investors within the meaning of article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (“Qualified Investors”); or (ii) if in the United Kingdom, Qualified Investors and fall within: (a) article 19(5) (investment professionals) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”); or (b) article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). The term “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC as amended and includes any relevant implementing measures in each member state of the European Economic Area.

 

Contacts:

Pharming Group N.V.

Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO, Tel: +31 71 524 7400

FTI Consulting:

Julia Phillips/ Victoria Foster Mitchell, Tel: +44 203 727 1136

Lifespring Life Sciences Communication

Leon Melens, Tel: +31 20 705 95 90

print