Obligatiehouders zetten 26% (€ 3,0 miljoen) van hun obligaties om in Pharming-aandelen

Leiden, 5 december 2017: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat het in totaal 10.563.380 nieuwe aandelen heeft uitgegeven binnen het aantal dat is toegewezen voor conversie van de Gewone Converteerbare Obligaties (de “Obligaties”), voor het inwisselen van € 3,0 miljoen (26%) aan Obligaties die door hun houders worden geconverteerd. Hiermee is het uitstaande bedrag aan Obligaties afgenomen tot € 8,5 miljoen.

Het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt 2,0% van de uitstaande aandelen direct voorafgaand aan de uitgifte. Het aantal uitstaande aandelen na deze conversie bedraagt 546.159.377.

Tegelijkertijd hebben houders van 1.634.483 warrants ter verwerving van aandelen Pharming hun warrants niet-contant (‘cashless’) uitgeoefend, resulterend in de uitgifte van 1.264.664 nieuwe aandelen Pharming. Deze warrants waren in de afgelopen vier kwartalen verantwoordelijk voor een deel van de financiële aanpassing aan het einde van elk kwartaal. Daarom zal deze uitoefening bijdragen aan beperking van de omvang van deze IFRS-aanpassingen.

Aangezien de conversie plaatsvindt binnen het volledig verwaterde kapitaal (conversierechten meegerekend), is er geen netto-effect op het beschikbare aandelenkapitaal (‘headroom’), dat overigens door de niet-contante uitoefening van warrants enigszins verbetert tot 142.906.743 aandelen.

Dr Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt over de conversie:

“Deze vroege conversie is goed nieuws voor de aandeelhouders van Pharming. Het vermindert het effect van deze obligaties op onze kwartaalresultaten met meer dan 25%, waarbij de verandering in de onderliggende waarde van de conversieaandelen verantwoordelijk is voor de grote niet-contante financiële aanpassingen onder IFRS.”

“Deze conversie bespaart Pharming ook cash en verbetert de bedrijfsresultaten door lagere rentebetalingen. De cashless uitoefening van de warrants zal ook helpen bij vermindering van niet-contante aanpassingen ieder kwartaal, en verkleint het toekomstige verwateringsrisico door deze warrants.”

– E I N D E   P E R S B E R I C H T –

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het originele Engelstalige persbericht als leidend. 

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde biofarmaceutische onderneming gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten voor de veilige en effectieve behandeling van zeldzame aandoeningen en ziekten waarvoor nog geen therapieën voorhanden zijn.

Pharmings leidende medicijn RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinant (DNA waarin een stukje menselijk DNA dat codeert voor het geneesmiddel, is ingelast) humane C1 esterase remmer, die is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met aanvallen van acuut erfelijk angio-oedeem in Europa, de Verenigde Staten, Israël en Zuid- Korea. In andere gebieden waar het nog geen marketingautorisatie heeft ontvangen is het medicijn is beschikbaar op ‘named-patient’ basis via het Global Access Programme (GAP) van (HAEi) de internationale patiëntenorganisatie (het HAEi- GAP).

RUCONEST® wordt door Pharming zelf verkocht in Algerije, Andorra, Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Jordanië, Koeweit, Libanon, Luxemburg, Marokko, Nederland, Oman, Oostenrijk, Portugal, Qatar, Syrië, Spanje, Zwitserland, Tunesië, Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten van Amerika en Jemen.

RUCONEST® wordt gedistribueerd door Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (SS: SOBI) in de overige EU-landen en in Azerbeidzjan, Wit Rusland, Georgië, IJsland, Kazachstan, Liechtenstein, Noorwegen, Rusland, Servië en de Oekraïne.

RUCONEST® wordt in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Panama en Venezuela gedistribueerd door Cytobioteck.

RUCONEST® wordt in Zuid Korea gedistribueerd door HyupJin Corporation en in Israël door Megapharm.

Met RUCONEST® vond dit jaar een fase II gerandomiseerde, dubbel blind placebo-gecontroleerde studie plaats voor de preventieve behandeling van angio-oedeem aanvallen als gevolg van erfelijk angio-oedeem.

RUCONEST® wordt ook onderzocht in een fase II klinische studie voor de behandeling van acute aanvallen van angio-oedeem ten gevolge van erfelijk angio-oedeem bij kinderen van 2-13 jaar. Bovendien wordt de toepassing van het medicijn onderzocht voor de behandeling van andere ziektebeelden.

Pharmings technologieplatform omvat een uniek, in overeenstemming met GMP-maatstaven, gevalideerd proces voor de productie van pure recombinant humane eiwitten. Het heeft aangetoond industriële hoeveelheden van kwalitatief hoogwaardige recombinant humane eiwitten te kunnen produceren op een meer economische en minder immunogene wijze dan de gangbare op cell-line gebaseerde methoden.

Momenteel worden targets voor een enzymvervangingstherapie voor de ziekten van Pompe en Fabry geoptimaliseerd. Verder bevinden andere kandidaat-medicijnen zich in een vroege fase van ontwikkeling.

Pharming is een langdurig samenwerkingsverband aangegaan met de Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (“SIPI”), onderdeel van de Sinopharm Group (China), voor de gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van nieuwe medicijnen, te beginnen met een recombinant humane     Factor VIII voor de behandeling van hemofilie A. De preklinische ontwikkeling en productie zal volgens wereldwijde standaarden bij SIPI plaatsvinden. De klinische ontwikkeling zal gemeenschappelijk plaatsvinden, waarbij iedere partner de kosten voor de respectievelijke geografische gebieden voor haar rekening zal nemen.

Pharming verklaart dat Nederland ‘Lidstaat van Herkomst’ is overeenkomstig het geamendeerde artikel 5:25a lid 2 van de Wet op het Financieel Toezicht

Bezoek voor meer informatie de website van Pharming: www.pharming.com

Verklaringen gericht op de toekomst

Dit persbericht van Pharming Group N.V. en haar dochterondernemingen (“Pharming”, de “Onderneming” of de “Groep”) kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot Pharming’s financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven.

De Onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen inhouden en kunnen verschillen van de werkelijke resultaten. Risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking, het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in wetgeving of boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren.

Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de Onderneming wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De Onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, welke moeten worden genomen vanaf de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving.

Contact:

Pharming Group N.V.

Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400

Robin Wright, CFO, Tel: +31 71 524 7400

FTI Consulting, London, UK:

Julia Phillips/ Victoria Foster Mitchell, T: +44 203 727 1136

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam, The Netherlands:

Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27

print