Pharming operationeel winstgevend, met een 794% toename in verkopen
Toont positieve effecten van de terugkoop van de commerciële rechten van RUCONEST® in de VS

Leiden, 17 Mei 2017: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt haar (niet gecontroleerde) financiële resultaten bekend over het kwartaal eindigend op 31 maart 2017.

Operationele hoofdpunten

 • Strategisch besluit tot terugkoop van de commerciële verkooprechten van RUCONEST® in Noord-Amerika heeft geleid tot een versnelde operationele winstgevendheid.
 • Op schema met de investeringen in het Amerikaanse verkoopteam.
 • Op schema voor de afronding in het tweede kwartaal van de overgang van de services van Valeant Pharmaceuticals International Inc. naar Pharming.
 • Positieve EMA aanpassing van de marketingvergunning (label) in Europa voor zelf behandeling/ thuistoediening van RUCONEST® met behulp van de zelf behandelings-kit bij acute aanvallen van hereditair (erfelijk) angio-oedeem (HAE).

Financiële hoofdpunten

 • De netto productverkopen namen met 794% toe tot €15,2 miljoen (2016: €1,7 miljoen), voornamelijk dankzij het gecombineerde effect van het nu ontvangen van alle omzet uit de Amerikaanse verkopen, in plaats van de voorgaande 30% vergoeding uit die verkopen en de betekenisvolle onderliggende groei van de Amerikaanse verkopen.
 • De totale omzet nam met 605% toe van €2,2 miljoen in 2016 (inclusief €0,5 miljoen aan inkomsten uit licenties) tot €15,5 miljoen in 2017 (inclusief €0,3 miljoen aan inkomsten uit licenties).
 • Het bedrijfsresultaat verbeterde tot een operationele winst van €3,9 miljoen, vergeleken met een operationeel verlies van €3,2 miljoen in 2016, en een operationeel verlies over geheel 2016 van €11,5 miljoen. Dit ondanks een aanzienlijke toename van de commerciële activiteiten, vooral in de VS.
 • Het netto-verlies bedroeg €5,7 miljoen, vergeleken met een netto verlies van €3,4 miljoen in 2016, voornamelijk als gevolg van de non-cash financieringskosten, verband houdend met de Aflosbare Converteerbare Obligaties 2017/2018 die onder IFRS verplicht dienen te worden getoond.
 • Het eigen vermogen verbeterde van €27,5 miljoen in december 2016 naar €28,9 miljoen aan het eind van maart 2017, voornamelijk door de conversie van de eerste aflossingen van de Aflosbare Converteerbare Obligatie in aandelen, ondanks het netto-verlies van €5,7 miljoen.
 • De voorraden namen toe van €17,9 miljoen in 2016 naar €18,9 miljoen in 2017, hoofdzakelijk voor de noodzakelijke dekking van het toegenomen verkoopniveau in de VS, alsmede de voorbereidingen voor de lancering van de zelf-toedieningskits in Europa, maar ook vanwege materiaal nodig voor de ontwikkeling van andere vormen van RUCONEST®.
 • Conversie door een aantal obligatiehouders in de loop van het kwartaal, samen met de geplande terugbetalingen, leidden ertoe dat de uitstaande Aflosbare Converteerbare Obligaties afnamen van €45,0 miljoen naar €36,6 miljoen. Er waren geen contante betalingen benodigd voor de eerste aflossing van de Obligaties per 1 februari 2017, en slechts €125.000 voor de tweede aflossing per 1 maart 2017. Voor de derde aflossing per 31 maart 2017 is €1,3 miljoen in cash betaald.
 • De kaspositie van de Onderneming nam af van €32,1 miljoen per jaareinde 2016 naar €27,6 miljoen per 31 maart 2017 (€27,5 miljoen per 31 maart 2016). De afname hield voornamelijk verband met verlate betalingen van verkoopopbrengsten in de eerste drie maanden, welke na het kwartaal in april wel ontvangen werden. Aan de andere kant werd weer minder dan verwacht afgelost op de Aflosbare Obligaties. Als de betalingen waren ontvangen binnen het kwartaal, zou de kaspositie zijn verbeterd, met een positieve netto kasontwikkeling als gevolg.

Gebeurtenissen na afloop van de verslagperiode

 • De herfinanciering van Pharmings schuld via een 48 maanden lening van Orbimed Advisors stelde de Onderneming in staat om 115 miljoen aandelen terug te nemen die eerder waren gereserveerd voor de conversie en/of terugbetaling van de Aflosbare Converteerbare Obligaties per 2018. Hiermee is de noodzaak voor de terugbetaling van een deel van deze obligaties in aandelen tegen een aanzienlijke korting ten opzichte van de huidige beurskoers komen te vervallen.
 • Zoals voorzien zal de herfinanciering een eenmalige negatieve invloed hebben op het netto-resultaat in het tweede kwartaal, als gevolg van de eenmalige kosten van deze exercitie, gecorrigeerd voor de terugboeking van bepaalde IFRS-posten met betrekking tot de financieringsinstrumenten die werden geherfinancierd. Dit negatieve effect zal snel worden teruggehaald in de loop van het jaar, zodra de voordelen van de lagere kosten voor de schuld, alsmede het effect van de terugname van conversieaandelen, die anders zouden zijn gebruikt voor uitgifte tegen een lagere dan de huidige koers van het aandeel Pharming, tot uitdrukking komen.
 • De herfinanciering is op dit moment nog als een overbruggingsfaciliteit opgezet, maar wordt naar verwachting binnen 60 dagen vervangen door een leningsovereenkomst met Orbimed Advisors. De transactie heeft nagenoeg geen invloed gehad op de kaspositie van Pharming op de datum van rapportage. Zie voor meer details het betreffende persbericht van dinsdag 16 mei 2017 op de website van Pharming www.pharming.com.

Klik hier om het volledige pers bericht op te halen.

print