Recordomzet met stijging van 617% t.o.v. 2016 markeert Pharmings eerste halfjaar met operationele winstgevendheid

Investeringen in commerciële infrastructuur voor groei verkopen op lange termijn

 

Leiden, 27 juli 2017:  Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM) publiceert zijn (niet gecontroleerde) resultaten over de zes maanden eindigend op 30 juni 2017.

 

Pharming organiseert vandaag een conference call om 13:00 uur CET voor analisten en journalisten. CEO Sijmen de Vries en CFO Robin Wright zullen daarin de gang van zaken in het eerste halfjaar nader toelichten.

Bel voor deelname tien minuten voorafgaand aan de start van de call het nummer +31(0)20 709 5189. De pincode (conference ID) voor toegang tot de call is: 73525858#.

De presentatie is te vinden op https://arkadin-event.webex.com/arkadin-event/onstage/g.php?MTID=ec313beab11666c48f575fea6a991433f  

 

OPERATIONELE HOOFDPUNTEN

  • Versnelde operationele winstgevendheid dankzij strategisch besluit tot terugkoop Noord-Amerikaanse commerciële rechten RUCONEST®
  • Positieve aanpassing door de EMA van de marketingvergunning in Europa die zelftoediening van RUCONEST® goedkeurt voor aanvallen van erfelijk angio-oedeem met een speciaal hiervoor ontwikkelde RUCONEST® Toedieningskit
  • Integratie van de Noord-Amerikaanse RUCONEST® activiteiten, geacquireerd van Valeant Pharmaceuticals International, Inc. op schema; de volledige transitie van de services van Valeant afgerond
  • Investeringen in uitbreiding Amerikaanse sales force team afgerond
  • Succesvolle herfinanciering schuld van de vennootschap tegen gunstiger voorwaarden, met als voornaamste effect het terugnemen van potentieel verwaterend aandelenkapitaal en het beschikbaar krijgen van extra kort en middellang werkkapitaal voor een voortgaande commerciële versnelling

 

FINANCIËLE HOOFDPUNTEN

  • Toename met 617% van de omzet uit productverkopen tot €30,1 miljoen (1e HJ 2016: € 4,2 miljoen), dankzij een combinatie van het terugkrijgen van alle omzet uit de VS (i.p.v. de voorgaande 30% van de netto-verkopen) én toenemende patiëntenaantallen en productverkopen
  • Totale omzet neemt met 477% toe tot €30,6 miljoen (inclusief €0,5 miljoen licentie-inkomsten) vergeleken met € 5,3 miljoen (inclusief € 1,1 miljoen licentie-inkomsten) in het eerste halfjaar van 2016
  • Operationeel resultaat groeit tot een winst van € 4,2 miljoen, tegen een verlies van €6,2 miljoen in het eerst halfjaar van 2016, ondanks aanzienlijk toegenomen investeringen in marketing- en verkoopinspanningen, voornamelijk in de VS
  • Netto resulteert een verlies van € 30,2 miljoen (1e HJ 2016: € 6,7 miljoen negatief), voornamelijk als gevolg van de non-cash financieringskosten die onder IFRS zichtbaar gemaakt dienen te worden na het verdwijnen van de Aflosbare Converteerbare Obligaties 2017/2018 en de vervanging van de voorafgaande lening
  • De liquiditeitspositie van de Onderneming nam af van € 32,1 miljoen per ultimo 2016 naar € 25,2 miljoen per 30 juni 2017 (wat weer hoger is dan de € 21,7 miljoen aan liquide middelen per 30 juni 2016), voor het grootste deel toe te schrijven aan nog openstaande handelsbetalingen voor verkochte RUCONEST®

 

CEO Sijmen De Vries zegt in reactie:

“We zijn zeer blij met dit dit tweede opeenvolgende operationeel winstgevende kwartaal. Winstgevend, ondanks de toegenomen kosten als gevolg van onze nu afgeronde investeringen in de integratie en in de uitbreiding van de commerciële infrastructuur. Nu onze kapitaalpositie is geborgd met de herfinanciering afgelopen mei en juli, kunnen we uitzien naar een meer stabiele groei, aangezien de grote, maar eenmalige kostenpost samenhangend met de herfinanciering in het afgelopen kwartaal is genomen.”

TOELICHTING VAN CEO SIJMEN DE VRIES

Ons strategische besluit tot terugkoop van de commerciële Noord-Amerikaanse verkooprechten van RUCONEST® heeft in het eerste halfjaar tot een significante toename van omzet en resultaat geleid vergeleken met de eerste zes maanden van 2016.

De productverkopen namen in het eerste halfjaar met 617% toe tot € 30,1 miljoen (1e HJ 2016: €4,2 miljoen). Het positieve momentum in de verkopen in de VS zette zich in het tweede kwartaal voort, volgend op de hoger dan verwachte omzet in het eerste kwartaal. De netto omzet in Q2 bedroeg $15,3 miljoen ($15,5 miljoen in Q1), ondanks aanpassingen in het voorraadniveau.

Samen met de voortgaande groei van het aantal patiënten dat in de VS instroomt in ons full patient care plan RUCONEST® SOLUTIONS en nieuwe Europese patiënten die met RUCONEST® starten met behulp van de recent geïntroduceerde EU thuis-toedieningskit, verwachten we in de tweede helft van het jaar een verdere toename van de verkopen.

Onze strategie gericht op toenemende aanwezigheid in de Amerikaanse markt van onze verkoop-, market access-, verpleegkundigen- en patiëntenondersteuningsteams, en in de EU gericht op een continue uitbreiding van onze directe verkoopinspanningen, vormt de drijfveer voor de groei van het aantal patiënten dat RUCONEST® gebruikt. Zoals eerder gemeld namen de marketingkosten toe als direct gevolg van de aanname van meer medewerkers in de VS en door aanloopkosten voor marketingactiviteiten.

De onderliggende verkoopvolumes namen in het tweede kwartaal licht toe. Op rapportagebasis daalde de omzet echter licht van €15,2 miljoen in Q1 naar €14,9 miljoen in Q2. Dit had te maken met negatieve wisselkoerseffecten (de dollar werd zwakker ten opzichte van de euro). Dit werd enigszins gecompenseerd door betere verkopen in de EU en de Rest van de Wereld (RvW). Deze namen toe van € 0,7 miljoen in Q1 naar € 0,9 miljoen in Q2.

De brutowinst daalde in lijn met de afname van de verkopen uitgedrukt in euro’s van € 13,8 miljoen in Q1 tot € 13,2 miljoen in Q2. Dit weerspiegelt ook de licht hogere kosten van de goederen en de hogere mix van EU-verkopen tegen een lagere marge. We blijven ons richten op een verdere verbetering van de efficiency en controle van de kosten.

De operationele winst over het eerste halfjaar bedroeg € 4,2 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen resulteerde uit het eerste kwartaal. Zoals hiervoor al aangegeven, hebben we geïnvesteerd in de uitbreiding van het Amerikaanse verkoop- en marketingteam en zijn verdere substantiële bedragen gaan zitten in onze aanwezigheid op de markt in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika. De kosten hiervan hebben hun weerslag gehad op het operationele resultaat in Q2. We verwachten in de komende perioden van deze investeringen te kunnen profiteren.

In maart nam de Europese Commissie haar uitvoeringsbesluit over voor aanpassing van de marketingvergunning (label) voor RUCONEST® met betrekking tot het opnemen in die vergunning van thuistoediening met behulp van de RUCONEST® Toedieningskit.

Het besluit staat zelfstandige toediening van RUCONEST® door adolescenten en volwassenen toe bij acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem (HAE) met de speciaal hiervoor ontwikkelde toedieningskit in de vertrouwde thuissituatie, of waar dan ook, zonder hulp van een professionele zorgverlener. De toedieningskit is thans beschikbaar in de verschillende EU-markten, nadat bijbehorende instructiematerialen door de lokale autoriteiten in deze markten werden goedgekeurd.

In mei maakten we een omvangrijke herfinanciering bekend van de financiële instrumenten die waren aangewend om de acquisitie van de verkooprechten van RUCONEST® van Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (“Valeant”) (NYSE/TSX: VRX) af te ronden. Pharming rondde een nieuwe financieringsovereenkomst van US$ 100 miljoen met OrbiMed Advisors af. De nieuwe lening is gebruikt voor de terugbetaling van de Aflosbare Converteerbare Obligaties 2017/2018, maar ook voor de herfinanciering van de lening van Silicon Valley Bank en Kreos Capital, samen met de daarmee verband houdende vergoedingen voor vervroegde aflossing en juridische en overige kosten van de transactie.

De lening, die aanvankelijk als een overbruggingsfaciliteit was opgezet, is vorige week vervangen door een leningsovereenkomst met een looptijd tot juli 2021 tegen de dezelfde voorwaarden. De herfinanciering stelde de Onderneming in staat om 115 miljoen aandelen terug te nemen die waren gereserveerd voor de conversies van de Aflosbare Converteerbare Obligaties. Hiermee is een mogelijke verwatering van circa 24% van bestaande aandeelhouders voorkomen. Tegelijkertijd konden we de kosten in cash van de schuld laten dalen en het non-cash accounting-effect van de Aflosbare Obligaties significant beperken, deze bedroegen alleen al in Q1 bijna € 8 miljoen.

Zoals voorzien werd het nettoresultaat beïnvloed door de eenmalige juridische, accountancy- en overige professionele dienstverleningskosten, verband houdend met de herfinanciering in mei voor een bedrag van € 16,1 miljoen vóór de non-cash financieringskosten die onder IFRS zichtbaar gemaakt dienen te worden na het verdwijnen van de Aflosbare Converteerbare Obligaties 2017/2018 en de vervanging van de oude lening.

Gebaseerd op het verbeterde momentum in de verkoopvolumes, onderliggende verbeterende trends in het herkennen en diagnosticeren van patiënten, gecombineerd met een betere patiëntenzorg en management, maar ook door een focus op de zogeheten specialty pharmacies, verwachten we de verkopen verder te kunnen laten groeien. We blijven doorgaan met het beheersen van kosten en investeringen ten gunste van de winstgevendheid en duurzame groei op langere termijn. We blijven een voortgaande operationele winstgevendheid in de rest van het jaar voorzien. Verdere financiële vooruitzichten worden niet gegeven.

Sijmen de Vries

Chief Executive Officer

 

Klik hier om het volledige pers bericht te downloaden

print